Statuten

De statuten van BV Smash Hoogeveen zijn HIER te vinden of door te klikken op onderstaande afbeelding.

 

 

De volledige tekst van de statuten staat ook hieronder, zodat eventueel zoeken in de statuten makkelijker is:


 

Badmintonvereniging SMASH te Hoogeveen, opgericht 29 april 1966


NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

   1. De vereniging draagt de naam: Badmintonclub “SMASH”.
   2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoogeveen.

INRICHTING.

Artikel 2.

Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en kommissie die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.


DUUR EN BOEKJAAR.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht te Hoogeveen op negen en twintig april negentienhonderd zes en zestig.

Het boekjaar van de vereniging loop van één januari tot en met één en dertig december.


DOEL.

Artikel 4.

   1. De vereniging stelt ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.
   2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
         1. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Badmintonbond (N.B.B.), in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
         2. deel te nemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde- of goedgekeurde kompetities en andere wedstrijden;
         3. wedstrijden te organiseren;
         4. evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren.

LEDEN.

Artikel 5.

   1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
   2. Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een funktie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.
   3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.

VERPLICHTINGEN

Artikel 6.

1.                  De leden zijn verplicht:

a.       de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen vermeld in artikel 2 lid 1, na te leven;

b.      de belangen van de vereniging niet te schaden;

c.       de statuten, de reglementen en/of de besluiten van de organen van de bond, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen, na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld;

d.      bij hun toetreding het lidmaatschap van de bond aan te vragen;

de vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij de bond; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.

2.                  Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten

3.                  Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
 

TUCHTRECHTSPRAAK.

Artikel 7.

1.                  a. In het algemeen zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten in strijd met de statuten,  

    reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de

    belangen van de vereniging worden geschaad.

b. Tevens zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten

    reglementen – wedstrijdbepalingen daaronder begrepen - en/of besluiten van

    organen van de bond, of waardoor de belangen van de badmintonsport in het

    algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.

2.                  Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen kommissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtreding als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtredingen van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:

a.       berisping;

b.      tuchtrechtelijke boetes;

c.       schorsing;

d.      ontzetting (royement).

3.                  Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement vastgestelde maxima.

4.                  Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

 
5.                  a.   Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige

      mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de

      vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b.   Ontzegging (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.

c.       Nadat het bestuur tot ontzeggen (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgaven van redenen, in kennis gesteld.

d.      De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in de bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

6.                  In geval van overtreding als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het Tuchtreglement van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.

 

ARBITRAGE.

Artikel 8.

1.                  Met uitzondering van de onder 2 bedoelde geschillen worden geschillen tussen leden van de bond onderling voorzover deze samenhangen met de beoefening van de badmintonsport in de ruimste zin van het woord, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, beslist door de Arbitragekommissie van de bond, zulks met inachtneming van het daartoe bepaalde in het Arbitragereglement van de bond.

2.                  Voorzover de onder 1 bedoelde geschillen zijn ontstaan uit een door een bondslid met een sponsor gesloten overeenkomst, worden deze geschillen voorgelegd aan de Arbitragekommissie Sportsponsoring van de Nederlandse Sportfederatie en de Vereniging Sportsponsoring Nederland, welke geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van de Arbitragekommissie Sportsponsoring van deze organisaties.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.

1.                  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.       kontributie van de leden;

b.      ontvangsten uit wedstrijden;

c.       andere inkomsten.

2.                  a.   De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van kontributie, welke door de   

      algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in

      kategorieën worden ingedeeld, die een verschillende kontributie betalen.

b.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft het niettemin

      de kontributie voor het gehele jaar verschuldigd.

3.                  Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van kontributie.

 
EINDE LIDMAADSCHAP.

Artikel 10.

1.                  Het lidmaatschap eindigt:

a.       door overlijden van het lid;

b.      door het opzeggen van het lid;

c.       door opzegging door het bestuur namens de vereniging;

d.      door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.

2.                  a.   Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft

      opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voorzover deze

      door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de

      vereniging niet nakomt, danwel redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de

      vereniging het lidmaatschap te laten voortduren.

b.      Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging

      reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement

      de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na

      het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot   

      onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.

c.       Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd danwel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.

3.                  De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging steeds onverwijld zorg overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van de bond.

4.                  a.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts    

       geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een

       opzegtermijn van vier weken, behoudens het geval bedoeld in lid 2a.

b.        Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum, waartegen was opgezegd.

5.                  Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

6.                  Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin het opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

 

DONATEURS.

Artikel 11.

1.                  De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2.                  Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.                  Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.                  De rechten en verplichtingen van de donateur worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.                  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

BESTUUR.

Artikel 12.

1.                  a.   Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de

      algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

b.      Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

c.       De voorzitter wordt in funktie gekozen.

2.                  a.   Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door 

      tenminste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de funktie van bestuurslid.

b.      Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter wordt ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering

c.       Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

3.                  a.   Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het

      bestuur te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

b.      In een tussentijdse vakature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

c.       Bestuursleden treden af in een jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd zeventig jaar bereiken.

4.                  In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige funkties en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.

5.                  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden

6.                  De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 
BESTUURSTAAK.

Artikel 13.

1.                  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.                  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3.                  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door kommissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

 

BESTUURSVERGADERING.

Artikel 14.

1.                  Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2.                  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

3.                  a.   Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden

      genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor

      wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in funktie

      zijnde bestuursleden aanwezig is.

b.      Blanco stemmen zijn ongeldig.

4.                  Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen

5.                  a.    Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft

       genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

       voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6.                  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

 

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 15.

1.                  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de sekretaris of tezamen met de penningmeester.

2.                  De vereniging wordt op de distriktsvergadering van de bond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid.

3.                  Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.                  Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.

 

REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 16.

1.                  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.                  Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.                  a.    Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur

       heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kaskommissie, bestaande uit

       twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het

       bestuur.

b.        De leden van de onder a bedoelde kommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

c.         De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.                  Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5.                  De opdracht aan de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kommissie.

6.                  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.

7.                  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

 
ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17.

1.                  Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2.                  De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

a.       bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b.      jaarverslag van de sekretaris;

c.       jaarverslag van de penningmeester;

d.      verslag en bevindingen van de kaskommissie;

e.       benoeming van leden van de kaskommissie;

f.        behandeling en vaststelling van de jaarstukken;

g.       vaststelling van de kontributies;

h.       vaststelling van de begroting;

i.         voorziening in vakatures;

j.        rondvraag.

3.                  Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.                  a.    Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als

       bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot

       het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier

       weken.

b.        Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

5.         a.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met  

       inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de

       oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

b.        De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

1.         a.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten

       tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.

b.        De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

2.         a.    De in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem

       uit.

b.        Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

 
3.         a.    Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een

       meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

b.        Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

c.         Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:

1.    blanco zijn;

2.    ondertekend zijn;

3.    onleesbaar zijn;

4.    een persoon niet duidelijk aanwijzen;

5.    de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

6.    voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

7.    meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is beloofd.

4.         a.    Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk,

       tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van

       stemmen bepaalt of toelaat.

b.        Ingeval van meerdere vakatures wordt over iedere vakature afzonderlijk gestemd.

5.         a.    Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de

       meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede

       stemming gehouden.

                   Verkrijgt ook bij deze tweede stemming niemand de meerderheid van de

       uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de personen

       die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

b.        Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt

       herstemming plaats tussen hem en degene die het op één na hoogste aantal

       stemmen heeft verkregen. Zijn er meerdere personen die het op één na hoogste

       aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt tussen hen eerst een tussenstemming

       plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.

c.         Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij de deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

6.         Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen

            betreft, dan is het voorstel verworpen.

7.         a.    Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is

       genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

       voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één of meerdere leden dit verlangen. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

            Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet

door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

 
LEIDING EN NOTULEREN ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.

1.                  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelf.

2.                  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een door het bestuur aangewezen notulist gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besloten.

 

ALGEMENE REGLEMENTEN.

Artikel 21.

1.                  De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.

2.                  De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

 

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.

1.                  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2.                  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage houden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.

3.                  a.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte

     geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden

     aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig

     of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering

     bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige

     vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of

     vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een

     meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

b.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van de bond.

4.                  a.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 

      onder b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

b.      Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

  

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 23.

1.                  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.                  Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

3.                  Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.                  Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.

5.                  Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de verenigingen uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 
Waarvan akte.

Hoogeveen, juni 1988

Zoeken

Snel iets vinden op de website? Probeer het via de zoekfuntie…

   

Dit is onze sponsor